B.P. Products & Supply Co., Ltd.

งานบริการ

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศและฐานลูกหมุนไฟเบอร์กลาส

ลักษณะการระบายความร้อนด้วยลูกหมุนระบายอากาศ

ก่อนการติดตั้งลูกหมุน

หลังการติดตั้งลูกหมุน

    จากภาพสามารถอธิบายได้ว่า ความร้อนหรือความชื้นที่อยู่ภายในอาคาร หากไม่มีการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ ความร้อน หรือความชื้นจะหมุนเวียนอยู่ภายในตัวอาคาร ทําให้ตัวอาคารมีความร้อนหรือความชื้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ

    แต่ถ้ามีการติดตั้งลูกหมุน เข้ากับตัวอาคาร ลูกหมุนจะช่วยระบายความร้อน หรือความชื้นจากภายในตัวอาคารสู่ภายนอก ทําให้ความร้อน หรือความชื้นภายในตัวอาคารลดลงอยู่ในระดับสมดุล

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

แบบที่ 1 (แบบทั่วไป)

แบบที่ 2 ครอบ Flashing (ใช้กรณีลอนที่ฐานครอบทั้งบน-ล่าง เช่น ลอนประเภท Boltless)

แบบที่ 3 ฐานเรียบ (ใช้กรณีที่ต้องการเก็บงานใต้หลังคาให้ปลายฐานวางเสมอแปทั้งบน-ล่าง)

แบบที่ 4 แบบสมบูรณ์ (ใช้งานที่ต้องการติดตั้งฐานที่ไม่ต้องการเปิด-ตัดแผ่น ซึ่งเป็ นการเจาะช่องให้พอดี โดยจะมีกรอบเก็บขอบที่เจาะด้านใต้ฐาน และยังสามารถใช้ติดตั้งฐานได้ทุกตําแหน่งหลังคาและทุกรูปแบบลอน)

ข้อแนะนําในการติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ

 1. เลือกฐานลูกหมุนที่ได้ระดับองศาใกล้เคียงกับหลังคาเดิมให้มากที่สุด เพื่อง่ายต่อการปรับให้ขนานกับแนวระดับน้ำ
 2. ระยะห่างระหว่างลูกหมุนและระยะห่างระหว่างลูกหมุนกับกําแพงควรห่างกันอย่างน้อย 2 เมตรขึ้นไป
 3. ไม่ควรติดตั้งลูกหมุนบนหลังคาตํ่าที่อยู่ใกล้กําแพงสูง เพราะบริเวณนี้จะมีความแปรปรวนของทิศทางลมสูง ทําให้ลูกหมุนหมุนผิดทิศทาง และอาจเกิดการรั่วซึมของน้ำเข้าลูกหมุนได้

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศที่เหมาะสม   

การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศที่มากเกินไป 

ในกรณีที่ลูกหมุนบางลูกเกิดปัญหาเอียง กรุณาติดต่อ-สอบถาม บริษัท บี.พี.โปรดักส์ แอนด์ ซัพพลาย จํากัด เพื่อสอบถามข้อมูลการ แก้ไขที่ถูกต้อง

ประเภทของความร้อนที่อยู่ในอาคาร

  หากพิจารณาในช่วงกลางวัน ความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคาร จะมีแหล่งกําเนิดดังนี้

 1. ความร้อนที่เกิดจากเครื่องจักรภายในอาคาร จะมีปริมาณมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องจักรว่าเป็นชนิดใดความร้อนที่เกิดขึ้นมีทั้งในรูปของการแผ่รังสี และส่งถ่ายผ่านมวลอากาศ ทําให้ภายในอาคารร้ อนขึ้น ลูกหมุน ระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนในส่วนที่ส่งถ่ายผ่านมวลอากาศได้ดี
 2. ความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่งถ่ายผ่านหลังคาลงมา ความร้อนในส่วนนี้จะมีปริมาณมากโดยเฉพาะในช่วงที่มีแดดแรง จะทําให้อุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ความร้อนที่ส่งถ่ายลงมาจากหลังคาเข้าสู่ภายในอาคารกว่า 80% จะอยู่ในลักษณะของการแผ่รังสีความร้อนซึ่งไม่ต้องการตัวกลางใดๆ ส่วนที่เหลือจะอยู่ในรูปการส่งถ่ายความร้อนผ่านมวลอากาศในอาคารลูกหมุนระบายอากาศจะช่วยระบายความร้อนจากมวลอากาศได้ แต่จะไม่สามารถสกัดกั้นความร้อน ส่วนที่มาจากการแผ่รังสีได้เลย

ปริมาณความร้อนที่ลดลงจากการใช้ลูกหมุนระบายอากาศ

    ลูกหมุนระบายอากาศทําหน้าที่ระบายเอามวลอากาศร้อนที่อยู่ใต้หลังคาออกเป็นหลัก ทําให้อากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ จึงส่งผลให้ อุณหภูมิภายในอาคารลดลง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความร้อนที่ลูกหมุนระบายอากาศระบายออกได้ คือความร้อนที่อาศัยมวลอากาศเป็นตัวกลาง นั้นเอง ส่วนจะระบายมวลอากาศร้อนได้มากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับอัตราการดูดของตัวลูกหมุนระบายอากาศเอง หากพิจารณาความร้อนที่เกิดจาก หลังคาที่ถูกแดดเผา อยู่ในช่วงเวลากลางวัน ลูกหมุนระบายอากาศจะช่วยลดความร้อน ในส่วนที่ส่งผ่านตัวกลางอากาศเท่านั้น ซึ่งมีปริมาณไม่เกิน 20% ของความร้อนทั้งหมดจากหลังคาทีส่งลงมา

    ดังนั้น การติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศเป็นจํานวนมาก จึงมิได้หมายถึงการเพิ่มความสามารถในการลดอุณหภูมิในอาคารมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น ก่อนการดําเนินการแก้ไขปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นภายในอาคารจึงควรพิจารณาถึงสาเหตุแหล่งที่มาของความร้อน วัตถุประสงค์ คุณสมบัติ และเป้ าหมายของการติดตั้งอุปกรณ์ในการป้องกันความร้อนนั้นๆ ก่อนเช่น การคํานึงถึงคุณสมบัติในการลดความร้อน อัตราและ ความสามารถในการระบายอากาศของลูกหมุนระบายอากาศนั้นๆก่อนการเลือกใช้

การคํานวณจํานวนลูกหมุนระบายอากาศที่เหมาะสม

  เพื่อการระบายความร้อนของลูกหมุนระบายอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องคํานวณหาจํานวนลูกหมุนให้สัมพันธ์กับขนาดของอาคาร ซึ่งจะสามารถคํานวณได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. หาปริมาตรของอาคารหรือโรงงาน (V) ในหน่วยลูกบาศก์เมตร (กว้าง X ยาว X สูง)
 2. เลือก “อัตราการหมุนเวียนอากาศ (AC) ต่อชั่วโมง” จากตารางที่ 1 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดและลักษณะของอาคารหรือโรงงาน
 3. พิจารณาหาความเร็วลม เพื่อคํานวณหาค่า “อัตราความสามารถระบายอากาศ (EC) ต่อชั่วโมง” โดยหน่วยวัดคือ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง ตามตารางที่ 2
 4. สูตรการคํานวณ

ตารางที่ 1 อัตราการหมุนเวียนอากาศต่อชั่วโมงที่เหมาะสมสําหรับอาคารต่างๆ

ตารางที่ 2 อัตราความสามารถในการระบายอากาศที่ความเร็วลมและลูกหมุนขนาดต่างๆ

ตัวอยางการคํานวณ การใช้ลูกหมุนระบายอากาศขนาด 25 นิ้ว กับ อาคารห้องโถงประชุม

หมายเหตุ

 • V = ปริมาตรของอาคารหรือโรงงาน หน่วยลูกบาศก์เมตร
 • AC = อัตราการหมุนเวียนอากาศ ต่อชั่วโมง ซึ่งจากตารางที่ 1 อาคารเป$นแบบสํานักงาน เทียบได้กับห้องโถง ประชุม/กิจกรรม เลือกอัตราการหมุนเวียนอากาศต่อชั่วโมงที่เหมาะสม โดยค่าต่าสุด คือ 6
 • EC = อัตราความสามารถระบายอากาศ ต่อชั่วโมง ซึ่งความเร็วลมของประเทศไทย มีค่าเท่ากับ 5.5. กิโลเมตร/ชั่วโมง จากตารางที่ 2 จึงคิดค่า ที่ 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง ดังนั้น อัตราความสามารถระบายอากาศ จึงเท่า กับ 2.187 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
Close