B.P. Products & Supply Co., Ltd.

งานบริการ

การติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสและบานเกล็ดไฟเบอร์กลาส

การติดตั้งแผ่นหลังคาโปรงแสงแบบ บี.พี.

การติดตั้งหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาสและการติดตั้งบานเกล็ดไฟเบอร์กลาส

 

ในการติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง ร่วมกับแผ่นหลังคาเหล็ก ควรจะติดตั้งควบคู่กันไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเว้นช่องว่าง ระหว่างแผ่นหลังคาเหล็ก ซึ่งระยะช่องว่างระหว่างแผ่นหลังคาเหล็ก จะต้องพอดีกับแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส ที่จะลงติดตั้ง โดยการวางแผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนทั้งสองข้าง จะวางทับแผ่นหลังคาเหล็กทั้งสองฝั่ง และหากเป็นกรณีที่รื้อเปลี่ยนแผ่นเก่าออก ก็จะต้องให้แน่ใจว่า ระยะช่องว่างระหว่างแผ่นหลังคาเหล็ก พอดีกับแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส ที่จะลงติดตั้งใหม่

รูปแบบการติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง BP
    การติดตั้งแผนหลังคาโปร่งแสงบีพี ควรจะติดตั้งเริ่มจากจั่วลงมาถึงชายล่างแนวรางน้ำเท่านั่น หรือ เริ่มจากจั่วลงมาต่อกับแผ่นหลังคาเมทัลชีทที่ตําแหน่งแปช่วงใดก็ได้ตามต้องการ ทั้งนี้ไม่ควรติดตั้งในรูปแบบอื่น แต่หากจําเป็นควรปรึกษาทางทีมผู้ออกแบบของบีพีทุกครั้ง
    ทางบีพีผลิตได้ตามรูปแบบลอนแต่ละรุ่นตามความต้องการของผู้ผลิตหลังคาเหล็กทุกชนิด

1. ในการติดตั้งแผนหลังคาโปร่งแสง ร่วมกับแผ่นหลังคาเหล็ก ควรจะติดตั้งควบคู่กันไป เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเว้นช่องว่าง ระหว่างแผนหลังคาเหล็ก ซึ่งระยะช่องวางระหว่างแผ่นหลังคาเหล็ก จะต้องพอดีกับแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส ที่จะลงติดตั้ง โดยการวางแผ่นหลังคาโปร่งแสง ลอนทั้งสองข้าง จะวางทับแผนหลังคาเหล็กทั้งสองฝั่ง และหากเป็นกรณีที่รื้อเปลี่ยนแผ่นเก่าออก ก็จะต้องให้แน่ใจวา ระยะช่องวางระหว่างแผ่นหลังคาเหล็ก พอดีกับแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาส ที่จะลงติดตั้งใหม่
    ทั้งนี้เนื่องจาก แผ่นหลังคาโปร่งแสงไฟเบอร์กลาส มีความหนากว่าแผ่นหลังคาเหล็ก ดังนั้นแผ่นหลังคาเหล็ก จึงครอบทับลอนหลังคาไฟเบอร์กลาสได้ไม่สนิท แต่ลอนหลังคาเหล็กปกติ จะมีลอนริมด้านหนึ่ง ที่จะเป็นด้านที่ต้องครอบทับ ระหว่างแผ่นหลังคาเหล็กด้วยกันซึ่งด้านนี้ลอนริมปลายแผ่นจะลอย เพื่อที่จะครอบลอนแผ่นหลังคาเหล็กอีกแผ่น และเมื่อปลายฝั่งนี้อยู่ใต้ลอนไฟเบอร์กลาส จึงต้องมีตัวหนุนรอง ใต้ลอนหลังคาเหล็กฝั่งนี้ด้วย เพื่อให้การประกบยึดได้แน่นกว่า แบบไม่มีตัวหนุนรอง

2. เจาะรูนําสําหรับใส่สกรู เพื่อยึดแผนหลังคาโปร่ง แสง โดยขนาดรูที่เจาะ ควรให้มีความกว้างของเส้นผาศูนย์กลาง มากกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ของแกนตัวสกรูประมาณ 1-3 มิลลิเมตรเพื่อให้แผ่นหลังคาโปร่งแสง สามารถยืดหยุนให้ตัวได้

3. ทําการยึดแผนหลังคาโปร่งแสง ด้วยสกรูเกลียว โดยให้ตําแหน่งแกนของสกรู ตรงกับจุดศูนย์กลางของรูที่เจาะนําไว้ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการยึดแผนหลังคาโปร่งแสง จากแรงลมให้ดียิ่งขึ้นควรใช้แหวน สเปซไซโคลนิคส์ ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร รองหัวสกรูที่ยึดไว้ด้วย

4. ในกรณีที่ มีการต่อแผ่นหลังคาโปร่งแสง แผ่นทั้งสองข้างจะต้องยึดกันที่ตำแหน่ง แปหรือคร่าว โดยให้ระยะที่ซ้อนทับกัน ของแผ่นไม่ควรน้อยกว่า 30 ซม. และแผ่นล่าง ที่ถูกวางทับซ้อน จะติดด้วย Double Coated Tapes จำนวน 2 แนว โดยติดแนวขวางตามหัวแผ่น ให้มีระยะห่างระหว่างแนว 15 ซม.

    ในกรณีที่หลังคามีความลาดเอียงน้อยกว่า 15 องศา ควรจะมีการติด Polymeric Sealer ที่แนวครอบลอนริมทั้งสองฝั่งตลอดแนว ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาการรั่วซึม ตรงส่วนแนวครอบลอนทั้งสองข้างหมดไป
    กรณีที่มุงด้วยแผ่นหลังคาไฟเบอร์กลาสอย่างเดียวทั้งหมด เพื่อความแข็งแรง แนะนำว่าควรจะเป็นลอนประเภท Boltless เช่น ชนิด Kliplok เป็นต้น โดยจะต้องมีระยะแปอยู่ที่ 1.25 – 1.40 เมตร แต่หากเป็นลอนชนิด Trimdek แบบหน้ากว้าง 760 มิลลิเมตร มาตราฐานทั่ว ๆ ไป ระยะแปจะต้องอยู่ที่ 1.10 -1.25 เมตร ทั้งนี้ความหนาของแผ่นไฟเบอร์กลาส จะต้องไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และลอนสวยงามชนิด Diamond-Lite กับ Crytal-Lite เพื่อความแข็งแรง และสวยงามในการติดตั้ง ระยะแปที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ 70 เซนติเมตร และเพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึม ตรงแนวรอยต่อครอบซ้อนลอนด้านข้าง ในกรณีที่หลังคามีความลาดเอียงน้อย และอาจมีแรงลมพัดปะทะ จึงควรติด เทปกาวชนิด Double Coated Tapes แบบสีใส Code 4905 (ความหนา 0.5 มม.) ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

วิธีการติดตั้งบานเกล็ดไฟเบอร์กลาส


การติดตั้งบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสโปรงแสง

รูปแบบการติดตั้งบานเกล็ด BP จำแนกได้ 3 วิธี
  1. ติดตั้งแบบยาวตลอด
  2. ติดตั้งแบบตามช่องระยะช่วงเสา
  3. ติดตั้งตามความต้องการของลูกค้า
วิธีการติดตั้งบานเกล็ดไฟเบอร์กลาสโปร่งแสง บี.พี.
  1. เริ่มยิงสกรูโดยเริ่มจากขาแถวล่างก่อน โดยจะยิงสกรูยึดขาริมสุดทั้งสองฝั่งของแนวที่จะติดตั้งบานเกล็ด แล้วจึงขึงดึงแนวด้วยเส้นเอ็นและใช้ระดับน้ำเช็คระดับแนวระนาบ เพื่อให้แนวบานเกล็ดขนานกับช่องกรอบที่จะติดตั้ง ขั้นต่อไปวัดระยะตามรูปแบบบานเกล็ดที่จะติดตั้งตามต้องการ
  2. วัดระยะตําแหน่งรอยต่อของแผ่นบานเกล็ดตามที่ต้องการ สามารถผลิตและติดตั้งได้ทุกขนาดความยาวตามต้องการ (แต่ไม่ควรเกิน 20 เมตร)
  3. ระยะทับซ้อนกันอยู่ที่ประมาณ 10 – 20 เซนติเมตร ฉะนั้นจะต้องเผื่อความยาวของแผ่นบานเกล็ดฝั่งละ 5 – 10 เซนติเมตร ในกรณีที่มีการต่อกัน

    ทางบีพี สามารถผลิตบานเกล็ดได้ยาวตามที=ท่านต้องการ แต่ควรศึกษาวิธีการติดตั ง และขนส่งก่อน
Close